چند نکته در باب آشنایی با کار فرهنگی هوشمندانه

6 days ago 3
شاید بتوان گفت که یکی از ابعاد هوشمندانه کار فرهنگی، متوجه «اثر» است. من فکر می‌کنم که نقطه آغاز هوشمندی هم از سمت اثر است.
ادامه محتوا