KINGWASH کینگ واش

سیاست‌گذاری‌های بی‌اثر مسکن برای قشر فقیر

1 week ago 9
عملا سیاست‌گذاری‌های مسکن هیچ اثری برای مردم فقیر ندارد. قبل از آن هم، ده‌ها برابر رانت را با سیاست‌گذاری‌های شهرسازی به سمت شمال شهر کشانده است. یعنی در واقع سیاست‌ها به جای اینکه فقرزدایی کند، و به آنها دسترسی و امکانات دهد، سمت ثروتمندان و رانت دادن به آنها را هدف قرار داده است.
ادامه محتوا
KINGWASH کینگ واش