رئیس جمهور ۳۵ اولویت برای وزیر جدید صنعت تعیین کرد

4 weeks ago 10
رئیس جمهور ۳۵ اولویت و برنامه وزیر جدید صنعت از جمله تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی را مشخص کرد.
ادامه محتوا