رئیسی دعوت ۴۰-۵۰ عضو مجلس خبرگان درباره انتخابات را رد کرد

1 day ago 3
عضو مجلس خبرگان گفت : رئیسی دعوت ۴۰-۵۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان برای برگزاری جلسه خصوصی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفت .
ادامه محتوا