تغییر ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران از اختیارات بورس است

3 weeks ago 61
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: «افزایش یا کاهش ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران پیش از این جزء اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و اتفاق جدیدی نیست.»
ادامه محتوا