تظاهرات چند هزار نفری علیه طرح ممنوعیت تصویربرداری از خشونت پلیس

6 days ago 3
فرانسه| تظاهرات چند هزار نفری علیه طرح ممنوعیت تصویربرداری از خشونت پلیس
ادامه محتوا