ترسوها حق برداشت از تاریخ را هم ندارند!

1 week ago 7
فقدان صفت شجاعت در هر فردی مذموم است اما برای کارگزاران یک کشور به‌مراتب مذموم‌تر و البته برای مردم آن کشور هم زیان‌بارتر.
ادامه محتوا