تبعیض نژادی آبشخور و رکن اصلی رژیم جعلی صهیونیستی

1 week ago 6
آپارتاید حاکم بر جامعه صهیونیستی به جایی رسیده که هر از چند گاهی شهرهای مختلف فلسطین اشغالی شاهد اعتراض یهودیان مهاجر به تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی است.
ادامه محتوا