بازگشت آرامش به منطقه درگیری قره باغ

1 week ago 7
با آغاز آتش بس بشردوستانه میان باکو و ایروان، وزارت دفاع ارمنستان از وضعیت آرام در خط درگیری قره باغ خبر می دهد.
ادامه محتوا