آشنایی با سناریو اصلاحات برای براندازی/ سرپل اصلاح‌طلبان برای جنگ با نظام چه کسی است؟

1 day ago 1
آخرین نسخه نوسازی گفتاری اصلاح‌طلبان توسط محمد رضا تاجیک در جزوه براندازی نرم؛ منجر به 10 ماه اردوکشی خیابانی اصلاح‌طلبان و خسارات بر کشور شد.
ادامه محتوا